Begroting 2022-2025: Blijven we het samen doen?

4 november 2021

Het college heeft de gemeenteraad een sluitende begroting aangeboden, zeker ook mogelijk door de grote bijdrage van het rijk. Door het “Trap op, trap af ” principe valt de septembercirculaire zeer positief uit, zowel voor het lopende jaar als voor het begrotingsjaar 2022. De afgelopen jaren heeft onze fractie er al een aantal malen op aangedrongen om een reserve te bestemmen voor de oplossing van de Vestia problematiek. Het is goed dat het college dit nu heeft overgenomen. Wij vinden het prima als de algemene reserve daardoor met een kleine 8 ton daalt.

 

Algemene reacties op de begroting

Wij constateren dat het zogenoemde nieuwe beleid een voortzetting is van al vastgesteld beleid. En dat net als vorig jaar de mogelijke bezuinigen die aangekondigd werden bij de PPN bij de begroting weer van tafel zijn. Bij de PPN hebben wij een aantal voorstellen gedaan. Helaas vinden wij daar weinig of niets van terug. Daarom willen wij graag via amendementen en een motie onze voorstellen alsnog gehonoreerd zien.

 

Bestaand Beleid

BB13 BeGreen prijs (in 2022 en 2024 € 5.000 V). Niet overgenomen

Het voorstel van het college is om deze prijs nog maar eens per 2 jaar uit te reiken. We hebben tijdens de bespreking van de PPN geen argumenten gehoord die de noodzaak van deze besparing van maar liefst 5000,- per 4 jaar nodig maken. Het college zegt dat we moeten voorkomen dat de prijs als een structurele subsidie wordt gezien door sommige organisaties. Zoals we eerder al aantoonden, is hiervan geen sprake (we hebben een lijst met verschillende winnaars opgenoemd bij de PPN). Als er dan zo`n grote zorg is dat organisaties meer dan een keer meedingen naar de prijs, waarom heeft u dan de door ons voorgestelde voorwaarden niet overgenomen? Namelijk dat het om nieuwe ideeën moet gaan en dat het om organisaties/ initiatieven moet gaan die nog niet eerder hebben meegedaan.

BB15 Dorpsondersteuner (€ 53.000 N). Al overgenomen
GroenLinks-PvdA Bergeijk ziet de meerwaarde van de dorpsondersteuners voor onze inwoners. Daarom hebben wij het raadsbesluit ook gesteund zodat de continuïteit van het werk van de dorpsondersteuners geregeld is.

BB 16 Programmakosten WMO (PM)
Bij dit onderwerp is de tekst ongeveer letterlijk overgenomen uit de PPN. Bij de behandeling van de PPN heeft de raad duidelijk gesproken: “Geld mag nooit de reden mag zijn dat onze inwoners niet de juiste zorg ontvangen die ze nodig hebben.” Ondanks dat de tekst niet in die zin is aangepast gaan wij ervan uit dat er niets verandert in het sociale beleid voordat de gemeenteraad daarmee heeft ingestemd. En hopelijk voor de laatste keer een opmerking over de zogenaamde aanzuigende werking van het abonnementstarief. We zien inderdaad in tabellen dat de aanvragen voor huishoudelijke hulp zijn gestegen sinds de invoering van het abonnementstarief (overigens met dank aan de VVD). Maar die stijging is er vrijwel niet bij woningaanpassingen en begeleiding. Als er al een stijging is, kan dat ook andere oorzaken hebben. En bovendien worden zowel woningaanpassingen al begeleiding beoordeeld en geïndiceerd volgens de afgesproken regels. Tevens is het zo dat als je afhankelijk bent van begeleiding, dan doe je dat niet omdat het goedkoop te regelen valt via de WMO, maar omdat je het nodig heb om zelfstandig te kunnen blijven wonen. De inclusieve samenleving, weet u nog?

BB 17 Programmakosten Jeugd (PM)
Om de tekorten op de jeugdzorg bij de gemeenten weg te werken heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld. Voor 2021 was dit voor Bergeijk 475.000 euro. Wij zijn van mening dat deze extra middelen ook daadwerkelijk terecht moeten komen bij de Jeugdzorg. Wij zijn dan ook zeer geïnteresseerd in de concrete plannen waaruit blijkt dat dit ook feitelijk gaat gebeuren.

 

Nieuw Beleid

NB02 Integraal huisvestingsplan (IHP)
Dit onderwerp wordt nog steeds opgevoerd als nieuw beleid. Wat is er nieuw aan? Dat er na 4 jaar praten en onderzoeken eindelijk een investeringsplan komt? De gebouwen van de scholen op ’t Hof zijn niet meer op orde lezen wij in het coalitieakkoord van CDA en VVD. Dat klopt nog steeds.

NB07 Steenbreek (€ 2.500 N, dekking middels rioolheffing)
Dit onderwerp is nog net ergens terug te vinden in een tabel op blz. 202. Is dit nu hoe dit college omgaat met een raadsbreed gesteunde motie? Stichting Steenbreek draagt oplossingen en communicatiemiddelen aan met betrekking tot klimaatadaptievemaatregelen. De gemeente heeft zich laten informeren over de mogelijkheden van Steenbreek maar dat heeft er niet toe geleid dat er gebruik gemaakt wordt van de adviezen en mogelijkheden.

Financiële kaders
Bij de PPN ging het college er nog van uit dat er zwaar bezuinigd moest worden en de diverse mogelijkheden werden dan ook uitgebreid toegelicht. Aangezien de septembercirculaire voor het komend jaar positief uitvalt is dit minder urgent geworden. Als GroenLinks-PvdA fractie zijn wij in principe tegen lastenverzwaring voor onze inwoners en bedrijven als daar geen aantoonbaar verbeterde voorzieningen tegenover staan. Wij zijn dan ook van mening dat er geen extra verhoging van de lasten mag doorgevoerd worden.

 

Nieuw beleid van GroenLinks-PvdA Bergeijk

NB12 Geen leges- keuringskosten voor invalidenparkeerkaart € 4.500 N.
Bij de PPN hebben wij voorgesteld om de leges voor een invalidenparkeerkaart af te schaffen want niemand vraagt erom gehandicapt te zijn. De gemeente Bergeijk vraagt € 53,50 voor een invalidenparkeerkaart. Zeker voor mensen met een minimuminkomen is dat veel geld. Het college heeft dit voorstel niet overgenomen, ondanks het feit dat de andere fracties er niet tegen waren. Door middel van een amendement willen wij alsnog dit voorstel opnemen in de meerjaren begroting.

NB13 Herziening Kadernota Cultureel Erfgoed 2009.
Bij de behandeling van de PP vroegen wij om een actualisatie van de gehele Nota Cultuurhistorie uit 2009. Wij lezen er weinig over in de voorliggende begroting. Dus het is ons niet duidelijk of de genoemde actualisatie er nu ook komt?

NB14 Inbreidingslocatie Fietscrossvereniging De Durtrappers € 50.000 N. incidenteel (op den duur kostenneutraal.)
Alle fracties in deze raad vinden woningbouw belangrijk. Onze bouwopgave is veel groter dan de nu beschikbare bouwgronden mogelijk maken. Daarom moeten alle mogelijke locaties en initiatieven die kunnen leiden tot meer woningen serieus genomen worden. Zeker als het gaat om betaalbare huizen. Ondanks dat de provincie iets minder streng is om medewerking te verlenen aan uitbereidingslocaties hebben de inbreidingslocaties nog steeds de voorkeur. Een mogelijke inbreidingslocatie kan het fietscrossterrein van De Durtrappers in Luyksgestel zijn. Deze nog steeds groeiende vereniging loopt op de huidige locatie tegen een aantal problemen aan. Zo is uitbreiding niet meer mogelijk en zijn bij wedstrijden de parkeermogelijkheden beperkt. Dit leidt dan weer tot overlast in de buurt. De vereniging staat op dit moment voor keuzes. Wil men wedstrijden blijven organiseren dan moet er geïnvesteerd worden, maar eigenlijk is de huidige locatie niet meer geschikt. Door te verhuizen naar een andere geschikte locatie komen de huidige gronden vrij voor mogelijke woningbouw door de gemeente. En kan de vereniging weer groeien en wedstrijden organiseren zodat er ook weer financiële middelen gegenereerd kunnen worden. Een duidelijke win-win situatie. Wij stellen dan ook voor dat het college in overleg gaat met de vereniging of, en onder welke voorwaarden de fietscrossclub verplaatst kan worden. De achtergebleven gronden kunnen dan gebruikt worden voor de broodnodige woningbouw. Vooruitlopend op de mogelijke verplaatsing zal de huidige locatie aangepast moeten worden zodat de vereniging ook op korte termijn (Europese) wedstrijden kan blijven organiseren. De kosten worden ingeschat, na de inbreng van eigen middelen en zelfwerkzaamheid, op 50.000 euro. De investeringen zijn bij een mogelijke verplaatsing niet verloren, maar kunnen ingezet worden op de nieuwe locatie. Via een motie dragen wij dan ook het college op om het overleg met de vereniging op korte termijn op te starten en te kijken naar de mogelijkheden van een verplaatsing. En tegelijkertijd vragen wij met een amendement om maximaal eenmalig 50.000 euro ter beschikking te stellen om de huidige accommodatie aan te passen zodat er weer mogelijkheden zijn om officiële wedstrijden te organiseren.

Resumerend

GroenLinks-PvdA Bergeijk is van mening dat er weinig nieuw beleid in deze begroting staat. En dat begrijpen wij want dat is altijd zo in de laatste bestuursperiode, ook zonder een Coronapandemie. Maar benoem beleid dat al een tijd loopt dan ook geen nieuw beleid. Wij hebben 2 nieuwe voorstellen gedaan: met het afschaffen van de leges voor de invalidenparkeerkaart wordt de begroting weer een klein stukje socialer.

Met de mogelijke verplaatsing van de fietscrossclub krijgen we er een mooie inbreidingslocatie bij. En helpen we de vereniging om door te groeien en om Bergeijk nog meer op de (Europese) kaart te zetten. Wij verwachten dan ook brede steun zodat we ook in dit laatste jaar van deze bestuursperiode kunnen zeggen: “In Bergeijk doen we het Samen”.

Tot zover onze beschouwing.
Namens de fractie GroenLinks-PvdA Bergeijk.
Wil Rombouts, fractievoorzitter.